Kulturportal Dalby

 

Skjutsstallarna - Byggnadens historia

Skjutsstallarna - det hus som idag rymmer biblioteket i Dalby - ingår i en bykärna med stort kul­turhistoriskt värde. De äldsta delarna med kyrkan, klostret och kungsgården är från 1000- talet, då Dalby var biskopssäte under några år innan Lund tog över denna roll.

Byggnaden bygg­des 1907 och användes som skjutsstation en bit in på 30- talet. Skjutsstadgan avskaffades 1933. En ny tid hade kom­mit och hästen ersattes med buss, tåg och bil. Men bygg­naden stod kvar och på 1930-talet omvandlades en del av den till biograf. Denna verksamhet fortsatte tills in på 50-talet.

Skjutsstallarna har också fungerat som droskgarage, isupplag, soldatinkvartering under an­dra världskriget, bilverkstad, hem för ungkarlar, elaffär och lager.

Byggnaden stod oanvänd under 40 år och förföll mer och mer. Diskuskastaren Ricky Bruch använde en tid huset som träningslokal, vilket förklarar en del av de hål som fanns i väggar och tak. De två sista åren före renoveringen fanns en skateboardramp i huset och väggarna täcktes av graffiti.

Skjutsstallarnas öde har varit föremål för många diskus­sioner. En del har kämpat för bevarande, andra för riv­ning. Många förslag har sett dagens ljus. Det som blev verklighet började med en idéskiss av arkitekt Eva Aren. Skissen vann gehör hos Dalby kommundelsnämnd 1997 och ett enigt beslut om skjutsstallarnas bevarande och om­byggnad till bibliotek togs 1998. Lundafastigheter som äger byggnaden tog därefter hand om projektet och anli­tade Lars Wesén Arkitektkontor AB. Under tiden beslöts att också medborgarkontoret, en ny kommunal verksam­het, skulle finnas under samma tak som biblioteket. Dalbys nya bibliotek och medborgarkontor invigdes den 9 december 2000. Tack vare skjutsstallarnas bevarande har Dalby berikats med ytterligare en kulturhistoriskt in­tressant byggnad och samtidigt fått en mötesplats för alla åldrar.

För ombyggnaden fick arkitekt Lars Wesén Lunds kommuns stadsbyggnadspris år 2000. Ett särskilt omnäm­nande gick till Britt-Marie Jonsson vid stadsarkitekt­kontoret för arbetet med detaljplan och bygglov. Världen mitt i byn kan stå som motto för denna byggnad, som i alla tider haft kommunikationen som röd tråd, först med häst, sedan med taxi, därefter på vita duken och nu genom litteraturen och Internet.